Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Borcunu ödemekte sıkıntı yaşayan gerçek veya tüzel kişilerin veya alacaklılarının başvurduğu Konkordato uygulamasında başvurusu sırasında Mahkemeye verilecek belgeler önem arz etmektedir.

Konkordato başvurusu yapacak olan gerçek veya tüzel kişinin aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak mahkemeye sunması gerekmektedir.

Konkordato Başvurusuna Eklenecek Belgeler

  • Konkordato ön projesi
  • Borçlunun mal varlığını gösterir belgeler
  • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve varsa imtiyazlı alacakları gösteren liste
  • Proje teklifi ile borçlunun mal varlığının karşılaştırıldığı tablo
  • Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu
Konkordato talebine eklenen mali tablolar en az 45 gün önceye ait olmalıdır.

Konkordato talebine eklenen mali tablolar en az 45 gün önceye ait olmalıdır.

Yukarıda sayılan belgeler konkordato talebine eklenirken, mali tabloların en az 45 gün önceye ait olmasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Konkordato Ön Projesi: Konkordato ön projesinde, borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceği, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılarına ödemelerini yapabilmesi için gerekli mali kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanarak sağlanacağını gösterir. Borçlunun borçlarının tamamını mı bir kısmını mı ödeyeceğinin ön projede gösterilmesi gerekmektedir. Eğer bir indirim söz konusu olmayacaksa bir vade söz konusu olacaksa bu vadenin ön projede mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

Konkordato ön projesinde alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacakları belirtilmelidir. Bu durum iflas ertelemesindeki iyileştirme projesi kapsamına benzemektedir. İflas ertelemesindeki iyileştirme projeleri, makyajlı iyileştirme projeleriydi ve bu projeler kötüye kullanıldıklarından dolayı iflas ertelemesi davalarında davacı tarafı olan şirketlerin çoğu iflas etmiştir.

Konkordato ön projesi aşamasında henüz alacaklılar ile tam olarak görüşülmediğinden alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçtikleri bir iyi niyet göstergesi olarak ön projede yer alacaktır.

Ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı; mevcut malların üzerinde Mahkeme tarafından bir tedbir konulması durumunda borçlunun Mahkemeden bir izin alması gerekir. Bu izni aldıktan sonra mallarını satabilir. Bu izin için ön projede bu durumun belirtilmesi gerekir. Borçlunun mallarını satmadan nakit akışını sağlayabileceği bir durum söz konusuysa bu durumunda ön projede gösterilerek Mahkemenin ikna edilmesi gerekmektedir.

Borçlunun mal varlığını gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacaklar ve borçları vadeleriyle birlikte gösteren liste ve belgeleri Mahkemeye mutlak suretle verilmesi gerekmektedir.

Alacaklıları, alacak miktarlarını ve varsa imtiyazlı alacakları gösteren liste; bilanço ile mahkemeye verilen alacaklılar arasında farklılık söz konusu mu değil mi bu listeye bakılarak anlaşılır. Ülkemizde maalesef bilançolar gerçek durumu yansıtmamaktadır ve bu durumdan dolayı şirketler bir çok sıkıntı yaşamaktadır. Bilanço ile alacakları gösteren alacak listesinin uyumlu olması zorunludur.

Proje teklifi ile borçlunun mal varlığının karşılaştırıldığı tablo; Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi ön görülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarları karşılaştırmalı olarak gösteren bir tablodur. Bu tablonun gerekliliğinin temel sebebi; alacaklıların alacaklarını ne oranda alabilecekleri, iflas halinde daha fazla bir miktar alabilecekler ise adi konkordato yerine iflas içi konkordato yoluna gidilebileceğidir.

Bağımsız denetim kuruluşunca hazırlanmış finansal analiz raporu; Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporu ve bu analiz raporuna ilişkin dayanakların mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Konkordato sürecinde, Mahkemenin borçludan talep edeceği belgelerinde Mahkemeye sunulması zorunludur.

Kaynak: Ayhan BAYOĞLU’nun ders notları.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir