Kesin Mühletin Alacaklılar Bakımından Sonuçları Nelerdir?

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur.

Yine mühlet içinde borçlu aleyhine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Bu durum devletinde kendisini diğer alacaklılar gibi gördüğünü ve alacalıların mağdur olmasının engellendiği anlaşılır.

206. maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. Konkordato talebi için verilen belgeler içinde imtiyaz durumları belirtilen alacaklıların alacakları bu kapsamdadır.

Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağıa işleyecek faizler duracaktır. Yani tasdik edilen konkordato projesinde aksine bir hüküm varsa faiz işleyebilir ancak hüküm yoksa her türlü faiz duracaktır.

Takas, İİK’nun 200 ve 201. maddelerine tabidir. Bu maddelerin uygulanmasında geçici mületin ilan tarihi esas alınır. Yani geçici mühlet ne zaman ilan edilirse bu tarihten sonra takas işlemleri icra ve iflas kanunun 200 ve 201. maddelerine tabi olacaktır.

Hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde 186. madde hükmü uygulanır.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel (gelecekte doğacak) bir alacağın gevri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

İlginizi Çekebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir